Select Page

یخچال ساید بای ساید با توجه به اندازه بزرگ آن  در حمل آن بسیار دقت شود.  در فیلم های زیر می توانید نحوه آماده سازی خچال جهت حمل و همچنین نحوه حمل آن به داخل ماشین باربری مشاهده نمایید.

 

آماده سازی یخچال جهت حمل

نحوه حمل یخچال ساید بای ساید به داخل ماشین باربری